โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ ต.คูคำ กิ่ง อ.ซำสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
     มหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย

ศูนย์กลางการ
ศึกษาผ่าน
เครือข่าย ฯ

เรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา
สำหรับวัยรุ่น
 
    ขอนแก่นลิ้งค์
    สสวท. 
    คุณครูดอทคอม
    บ้านไทยกู๊ดวิว
    ศูนย์รวมสื่อกระทรวงฯ
    EduZones
    วิชาการดอทคอม
    e-book สทร.สพฐ.
    เด็กไทยสุขภาพดี
   
เด็กไทยทำได้
    krusakon.com
    Intel Teach to the            Future
 
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ คลิกที่นี่

           
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรรฯ
   
ารพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
โดยใช้วิธีการแบบเปิดและการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดเรื่อง
Lesson Study

อ่านรายละเอียด...

นายสมใจ มณีวงษ์
  ผู้อำนวย
การโรงเรียน
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
 ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน
 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขาแก้วเสด็จ ปราจีน บุรี

   วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ที่หอประชุม
คูคำศิษย์นุสรณ์ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
โดยมีผอ.สมใจ มณีวงษ์ เป็นประธานในงาน
ภาพบรรยากาศงานวันครู...
นายสมใจ มณีวงษ์


 
 
 


 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ นำทีมโดยท่านศน.นิภา สาระ
จากสพป.อุบล เขต 2 จำนวน 73 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การนำแผนฯไปใช้สอนนักเรียน และ
การสะท้อนผลการสอน ตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน โดยมีชั้นเรียน
ที่ใช้เป็นห้องเรียนสาธิต 3 ชั้น ประกอบด้วย ป. 1 , ป.4 และ ม.1
   
 
             
[  ] คุรุสภา
[  ]สกสค.
[  ] สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[  ] ตรวจ ติดตามผลงานทางวิชาการ
[  ] ศูนย์รวมเว็บไซต์ ครู ICT สิงคโปร์
[  ] กลุ่มงานนิติกร สำนักพัฒนาระบบบริหาร ฯ
[  ] ศูนย์ต่อสู้ความยากจน สพฐ.
[  ] ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สพฐ.
[  ] เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
[  ] สำนักผู้เชึ่ยวชาญ สพฐ.
[  ] ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อนุบาลเชียงใหม่
[  ] ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
[  ] กระทรวงการคลัง
[  ] สำนักงบประมาณ
   
   
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพท.ขอนแก่น เขต ๔
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
webmaster : somjai maneewong , email : bankoo@hotmail.com , samajai_1@hotmail.com
tel. 089-7117695